අහසට පිඹිනා Ahasata Pibina | Sinhala Baby Song

04 Jul 2018 21:02 34
184,584
Sinhala Kids Storie Download
239 189

අහසට පිඹ්නා එරන් කළේයා..
පොළවට පිඹිනා භූමි කළේයා..
රන් මසු දහසක් වටින කළේයා..
නොබිදින් නෑනෝ මගේ කළේයා..

The pot we use to dance
by showing it to sky and ground.
the pot which is worth than thousand of gold.
please dear sister do not break my precious pot.

Transliteration:
ahasata pimmbna eran kaleya..
polavata pimmbina bhumi kaleya..
ran masu dahasak vatina kaleya..
nobidin nano mage kaleya..

#SinhalaBabySongs #SinhalaLamaGeetha

Related of "අහසට පිඹිනා Ahasata Pibina | Sinhala Baby Song"